et_pb_section

pomáháme planetě

lépe dýchat

POMÁHÁME PLANETĚ

LÉPE DÝCHAT

Zajišťujeme svoz odpadu a poskytujeme velkoobjemové kontejnery, popelnice a nádoby pro shromažďování odpadu.

Zajišťujeme svoz odpadu a poskytujeme velkoobjemové kontejnery, popelnice a nádoby pro shromažďování odpadu.

Pomáháme potravinářskému a zpracovatelskému průmyslu, velkým i menším podnikům, městům a obcím s likvidací a využitím energetického potenciálu biologicky rozložitelného odpadu. Koncovým zařízením je odpadová bioplynová stanice v Rapotíně.

Funkční schéma

ROZLOŽITELNÝ ODPAD

ZPRACUJEME

Převezmeme Váš biologicky rozložitelný odpad a vystavíme doklad o jeho likvidaci.


 • Potraviny s prošlou expirační dobou včetně obalových materiálů.
 • Kuchyňské odpady z gastronomických zařízení.
 • Odpady z výroby a zpracování ovoce a zeleniny.
 • Odpady z pekáren, cukráren, mlýnů, pivovarů, sladoven.
 • Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů.
 • Vedlejší živočišné produkty 2. a 3. kategorie
 • Kaly z čistíren odpadních vod.
 • Směs tuků a olejů z odlučovače tuků (tukové lapoly).
 • Použité tuky a oleje rostlinného a živočišného původu.
 • Suroviny zemědělského charakteru (kukuřičná siláž, travní hmota, kejda, apod.).
 • Odpady z mlékárenského průmyslu.
Odpady, které můžeme přijmout

020101 Kaly z praní a z čištění
020103 Odpad rostlinných pletiv
020106 Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustředované odděleně 
a zpracovávané mimo místo vzniku
020201 

Kaly z praní a z čištění
020203 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020204 

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020301 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
020304 
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020305 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020399 Odpady jinak blíže neurčené
020403 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020501 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020502 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020601 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020603 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020701 Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
020702 Odpady z destilace lihovin
020704 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020705 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
040101 Odpadní klihovka a štípenka
040107 Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění 
odpadních vod v místě jejich vzniku
040210 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, 
vosk)
040220 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich 
vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19
190503 Kompost nevyhovující jakosti
190603 Extrakty z anaerobního zpracování komunálního 
odpadu
190604 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování 
komunálního odpadu
190605 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu
190606 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu
190805 Kaly z čištění komunálních odpadních vod
190809 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
190812 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11
190814 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
200125 Jedlý olej a tuk
200201 Biologicky rozložitelný odpad
200302 Odpad z tržišť
200304 Kal ze septiků a žump

Zpracovávané materiály mohou být v tekuté i tuhé konzistenci včetně inertních materiálů (obaly, nečistoty apod.). Zařízení splňuje legislativní požadavky pro příjem a využití odpadních materiálů dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., Vyhlášky o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady č. 341/2008 Sb. a Nařízení EK č. 1069/2009, ve znění pozdějších předpisů.

 

EFG Rapotín BPS – projekt energetického recyklačního centra v Rapotíně je jedním z prvních svého druhu v České republice. EFG Rapotín BPS se skládá ze dvou společností, (EFG Waste logistic, EFG Green Gas ), přičemž každá ze společností má své specifické zaměření. Od zajištění vstupní suroviny (odpadu), přes jeho roztřídění až po jeho energetické využití.

 

 

EFG Rapotín BPS – projekt energetického recyklačního centra v Rapotíně je jedním z prvních svého druhu v České republice. EFG Rapotín BPS se skládá ze dvou společností, (EFG Waste logistic, EFG Green Gas ), přičemž každá ze společností má své specifické zaměření. Od zajištění vstupní suroviny (odpadu), přes jeho roztřídění až po jeho energetické využití.

EFG Waste logistic

Společnost EFG Waste logistic propojuje dohromady původce odpadů s místem, kde jsou odpady využity a tím zlikvidovány.

Odpady odebírá od:

 •      Měst a obcí
 •      Školních jídelen a restaurací
 •      Obchodů s potravinami a supermarketů
 •      Mlékáren a masokombinátů
 •      Rozmisťuje a sváží nádoby na biologicky rozložitelný
 •      Odpad ostatních původců

EFG Waste logistic

Společnost EFG Waste logistic propojuje dohromady původce odpadů s místem, kde jsou odpady využity a tím zlikvidovány.

Odpady odebírá od:

 •      Měst a obcí
 •      Školních jídelen a restaurací
 •      Obchodů s potravinami a supermarketů
 •      Mlékáren a masokombinátů
 •      Rozmisťuje a sváží nádoby na biologicky rozložitelný
 •      Odpad ostatních původců

EFG Rapotín BPS

Společnost EFG Rapotín BPS byla založena v roce 2012 za účelem výstavby jedné z prvních odpadových bioplynových stanic v ČR. Stanice je v provozu již třetím rokem a má kapacitu zpracování 30 tis. tun odpadu ročně.

Potenciálně vyprodukuje elektřinu a teplo pro přibližně dva tisíce domácností. Celé zařízení má několik zdrojů příjmu.

 •      Prvním zdrojem je samotná likvidace odpadu
 •      Následným zdrojem příjmu je prodej vyprodukovaných komodit

Kapacita zpracování

 • 30 tis. tun ročně
 • pro 2 tis. domácností

Zdroje příjmu

 • zpracování odpadu
 • prodej elektřiny
 • prodej tepla
 • prodej biometanu

  EFG Rapotín BPS

  Společnost EFG Rapotín BPS byla založena v roce 2012 za účelem výstavby jedné z prvních odpadových bioplynových stanic v ČR. Stanice je v provozu již třetím rokem a má kapacitu zpracování 30 tis. tun odpadu ročně. Potenciálně vyprodukuje elektřinu a teplo pro přibližně dva tisíce domácností.

  Celé zařízení má několik zdrojů příjmu. Prvním zdrojem je samotná likvidace odpadu, následným zdrojem příjmu je prodej vyprodukovaných komodit.

  Z ekonomického hlediska si společnost EFG Rapotín BPS vyžádala investici více než 280 mil. Kč. Aktuální tržní hodnota projektu činí 334 mil. Kč.

  Kapacita zpracování

  • 30 tis. tun ročně
  • pro 2 tis. domácností

  Zdroje příjmu

  • zpracování odpadu
  • prodej elektřiny
  • prodej tepla
  • prodej biometanu

   Projekt: PS-IBOKA s.r.o. – třídírna bioodpadu je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

   Předmětem projektu je rekonstrukce stávající administrativní budovy a přístavba nové haly pro rozšíření podnikání v oblasti třídění a zpracování bioodpadů.

   ČLEN SKUPINY: