et_pb_section

cesta k udržitelné budoucnosti

Zajišťujeme svoz a zpracování gastroodpadů, ale i dalších biologicky rozložitelných odpadů včetně rozmístění sběrných nádob.

key

Projekt na klíč

Zajišťujeme svoz gastroodpadu a jiných BRO včetně následné recyklace.

dustbin

Rozmístění nádob

Disponujeme speciálními třídícími nádobami pro obce i firmy.

cycle

Pravidelný svoz

Svoz v pravidelných intervalech nebo na objednávku do 24 hodin.

Pomáháme potravinářskému a zpracovatelskému průmyslu, podnikatelským subjektům, městům a obcím s likvidací biologicky rozložitelného odpadu včetně gastroodpadu. Koncovými zařízeními jsou bioplynové stanice EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS.

LIKVIDACE ODPADŮ

V našich BPS využíváme biologicky rozložitelný odpad, a to včetně obalových materiálů.
Kompletní seznam zpracovávaných odpadů a ceny jejich likvidace naleznete níže.

Přijímáme tyto odpady

  • Potraviny a suroviny nevhodné k další spotřebě
  • Jedlé tuky a oleje
  • Gastroodpady (školní a závodní jídelny, restaurace, kuchyňské odpady)
  • Vedlejší živočišné produkty 2. a 3. kategorie (VŽP)
  • Odpady z pekáren, cukráren, mlékáren a podobných provozů
  • Prošlé konzervy, tuky, oleje a jejich směsi (též obsah odlučovačů tuků)
  • Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)
  • Kaly

Cena za likvidaci

Konkrétní cena se stanovuje podle množství a druhu obalů, množství a druhu nezpracovatelných příměsí, obsahu nadměrných částí, obsahu sušiny, množství biologicky aktivních látek, nutnosti hygienizace atd.

Pro uzavření smlouvy o likvidaci odpadu nás kontaktujte zde.

Seznam přijímaných odpadů:

 

Katalogové číslo Druhy odpadů
02 01 01 Kaly z praní a čištění
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
02 01 06 Zvířecí trus, moč, hnůj
02 02 01 Kaly z praní a čištění
02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod
02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 03 99 Odpady jinak blíže neurčené
02 03 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 04 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 05 02 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 06 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 07 01 Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
02 07 02 Odpad z destilace lihovin
02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 07 05 Kaly z čištění odpadních vod
04 01 01 Odpadní klihovka a štípenka
04 01 07 Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. vosk)
04 02 20 Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 04 02 19
19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti
19 06 03 Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 04 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 05 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu
19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu
19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod
19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11
19 08 14 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
20 01 15 Jedlý olej a tuk
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 03 02 Odpad z tržišť
20 03 04 Kaly ze septiků a žump

 

Jak odpad zpracujeme

cirkularni_ekonomika

SVOZ ODPADU PRO OBCE A FIRMY

Zajišťujeme rozmístění a svoz nádob nejen na gastroodpad pro partnerské obce a firmy v rámci České republiky. Zaměřujeme se na Olomoucký, Moravskoslezský, Jihomoravský a Zlínský kraj. Kompletní seznam zpracovávaných odpadů naleznete zde. Jsme osobou oprávněnou k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.

CO JSOU GASTROODPADY?

Gastroodpady vznikají v jídelnách, stravovnách, restauracích, ale také v domácnostech. Tento druh odpadu má kód 20 01 08 – Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Současná právní úprava zcela zakazuje zkrmování zvířaty a dále stanovuje, že odpady ze stravovacího systému nesmí být shromažďovány ani likvidovány společně s komunálním odpadem.

odpady

KONTAKT

Ondřej Černý

Ondřej Černý

ředitel divize EFG Logistics

eu_logo

Projekt: PS-IBOKA s.r.o. – třídírna bioodpadu je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající administrativní budovy a přístavba nové haly pro rozšíření podnikání v oblasti třídění a zpracování bioodpadů.

ČLEN SKUPINY:

efg-logo